Política de Gestió Documental

D’acord amb la legislació vigent (estatal i autonòmica) l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va aprovar en la sessió del Ple municipal de 30 de novembre de 2017 la Política de gestió dels documents de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

 

L’objecte de la Política de gestió documental és l’establiment d’un conjunt de directrius, procediments, pràctiques i normes per tal de garantir una gestió responsable i eficient dels documents i dels expedients al llarg de tot el seu cicle de vida, és a dir, des de la seva generació o incorporació al sistema fins la seva disposició (eliminació o conservació permanent en un servei d’arxiu).

 

Aquesta Política té com a finalitat principal assegurar que els documents que es gestionen són autèntics, fiables, íntegres i que serveixen a la finalitat de donar suport a les funcions i activitats de la institució durant el temps en el qual despleguen els seus efectes o se’n poden derivar responsabilitats.

 

Aquesta Política és d’aplicació a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i afecta la totalitat del personal al seu servei, sigui en grau de dependència directa de la institució o a través d’empreses externes.

 

La present política és d’aplicació directa al conjunt de personal al servei de l’Ajuntament, organismes, empreses i entitats del sector públic municipal, els quals hauran de gestionar els documents d’acord amb les polítiques, procediments i normes que s’estableixen a aquesta política o que les completin.

 

La Política s’aplicarà a tots els documents en qualsevol mena de suport (paper o electrònic), creats o rebuts per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en la mesura que són testimoni i evidència de les seves activitats, més enllà de la seva data de creació i dels efectes que se’n puguin derivar.

 

Les referències fetes a la tramitació electrònica dels procediments i a la gestió i conservació dels documents i expedients electrònics seran d’aplicació a mesura que els desenvolupaments tecnològics estiguin disponibles i adaptats als requeriments de la Política de gestió documental.

 

La política de gestió documental estableix:

  • Les responsabilitats en relació amb la gestió documental
  • Elements bàsics de la gestió documental
  • Principis bàsics.
  • Directrius de la gestió documental.
  • Directrius de la gestió documental.
  • Desenvolupament de la Política de gestió documental
  • Formació
  • Supervisió i auditoria
  • Gestió de la política
  • Marc legal de la Política de gestió documental

 

El text complet de la Política la podeu descarregar en el següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=141625&idens=826060009