Registre de destrucció

Les administracions públiques han de conservar els seus documents durant un període de temps establert per tal de poder retre compte de les seves actuacions davant de tercers i, a la vegada, garantir la conservació del patrimoni documental en la seva fase històrica.

Per determinar la sort, el termini i la disposició dels documents administratius cal que aquests siguin avaluats d’acord amb la normativa establerta. L’avaluació estableix quins documents es poden eliminar i quins s’han de conservar de forma permanent i, conseqüentment, formaran part del patrimoni documental.

Cap document públic pot ser eliminat sense una norma que ho autoritzi i sense seguir un procediment específic.

A Catalunya és el Conseller de Cultura de la Generalitat qui, d’acord amb les seves competències i seguint els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les propostes d’avaluació que promouen els organismes, té la competència per emetre les Taules d’Accés i Avaluació Documental.

La destrucció de la documentació de l’administració pública a Catalunya està regulat pel Decret 13/2008, de 22 de gener, d’accés, avaluació i tria on es regula el procediment a seguir.

 

D’acord amb aquest decret l’Arxiu municipal  pot eliminar certa documentació de l’administració sempre i quan aquesta estigui avaluada i tingui el seu corresponent Taula d’Avaluació Documental (TAD). L’eliminació de la documentació només la pot proposar el responsable tècnic de l’Arxiu municipal i aquesta ha de ser autoritzada pel Secretari i amb l’aprovació de l’òrgan corresponent de l’Ajuntament. Posteriorment cal que la Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria de documents (CNAATD)  de la Generalitat de Catalunya emeti una resolució favorable prèvia a la seva execució.

 

L’eliminació de la documentació s’aplica sobretot a documentació sense cap valor històric ni cultural, i per altra banda no es pot destruir la documentació anterior a l’any 1940.

 

Des de l’any 2015, d’acord amb l’article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents (modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol), els arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, com a obligació de transparència,  han de fer públic el registre d’eliminació de documents.

 

Aquest registre el podeu descarregar en PDF en el següent enllaç, així  com també a l’apartat de dades obertes en un format reutilitzable.